De CHOP is een Checklist Oudercontacten in de Pleegzorg. Het is bedoeld als middel om een advies over het contact tussen kinderen en hun biologische ouders te formuleren, waarbij de input van Bureau Jeugdzorg alsook van de Pleegzorg van belang is.

Doel

Het doel van de CHOP is om in complexe situaties waar verschillende belangen spelen; namelijk van kind, biologische ouders en pleegouders, een advies te formuleren over het invullen van het bezoek tussen kinderen en hun biologische ouders.

Het doel van de training is om gedragswetenschappers inzicht te geven in onderliggende theorie en uitgangspunten op basis waarvan de checklist wordt gebruikt. De training geeft op een praktische en interactieve manier vorm aan het leren hanteren van de CHOP.

Ervaringen

Sinds 2009 wordt de training samen met Petra Bastiaensen verzorgd. Gedragswetenschappers door het hele land hebben inmiddels deze training gevolgd. De training werkt volgens het train de trainers model waarbij deze gedragswetenschappers de teams in hun organisatie vervolgens zelf trainen.

Deelgenomen organisaties: Bureau Jeugdzorg (diverse), Juzt, Spirit Amsterdam, Combinatie Den Bosch, Kompaan Tilburg

Resultaat

De cursist is in staat om een bezoekregeling te formuleren waarbij de plaats, de vorm van begeleiding, de frequentie en de duur van dat bezoek wordt bepaald.

De cursist is in staat om dit advies te onderbouwen door gebruik te maken van de uitgangspunten van de CHOP en de wetenschappelijke inzichten. De cursist formuleert dit vanuit de (on)mogelijkheden van het kind en van de ouders om de onderlinge contacten al dan niet te kunnen hanteren.


 

choppreview

“De training heeft mij niet alleen een effectief middel gegeven om bezoekregelingen te kunnen bepalen, maar heeft er ook voor gezorgd dat ik geleerd heb om advies over bezoekregelingen in de context van belangrijke (kern)beslissingen over het kind te plaatsen.”

Gedragswetenschapper Kompaan, 2011