Opdracht Bureau Jeugdzorg, coaching gedragswetenschappers

Bureau Jeugdzorg heeft mij gevraagd het team van gedragswetenschappers te coachen. De vraag van de gedragswetenschappers is: “Voldoende toegerust zijn als gedragswetenschapper om binnen de jeugdbescherming de (gezins)voogden te adviseren.”

Korte termijn doel: Beheersen van de middelen gerelateerd aan jeugdbescherming (CHOP, risicotaxatie, Delta, domeinen voogdij, verantwoord beslissen). Kennis over nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen. Om kunnen gaan met aanvaardbare termijnen en het opvoedbesluit en hier een visie op ontwikkelen in lijn met uitgangspunten van Juffer.

Lange termijn doel: “Dat wij ons als team voldoende deskundig achten om de juiste middelen te kunnen inzetten, de juridische kennis op peil te hebben en de casuïstiek horende bij de jeugdbescherming integratief te kunnen beoordelen waardoor er afgewogen geadviseerd kan worden.”

Het team bestaat sinds 1 januari 2015 uit zes gedragswetenschappers waarvan er één uit de jeugdreclassering, vier vanuit de afdeling toegang en één vanuit de afdeling spoedeisende zorg komt. Allen hebben minimaal vijf jaar ervaring als gedragswetenschapper bij Bureau jeugdzorg.

Resultaat

Het team heeft belangrijke stappen gezet bij het integreren van het juridisch proces met het denkkader van jeugdbescherming.

 

BureauJeugdzorgNB “Ynske heeft gezorgd voor een inspirerend coachingstraject, waarin haar passie voor het vak zichtbaar en voelbaar is. Zij sluit goed aan bij de diverse vragen vanuit de gedragswetenschappers en heeft voor hulpmiddelen gezorgd waardoor een ieder weer verder kan. We kijken tevreden terug op het traject.”

Hanny Verkuijlen, Teammanager Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant